تعرفه ها


جدول تعرفه کارمزد ها به شرح زیر می باشد. پرداخت کارمزد می تواند توسط کاربر و یا مشتری باشد که در پنل کاربر قابل تنظیم است.

از مبلغتا سقف مبلغ مبلغ کارمزد
۰ تومان۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵۰۰ تومان
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۷۵۰ تومان
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۹۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱,۵۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲,۵۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴,۰۰۰ تومان

در صورتی که می توانید بیش از ۲۰۰ تراکنش موفق در ماه داشته باشید، امکان تغییر تعرفه ها وجود دارد. برای کسب اطلاع بیشتر تماس حاصل فرمایید.